top of page

FRONTVIEWS - An interview with the frontman.

BAND: DE WEIDETULPJES

FRONTMAN: Tim Van Laere     Date of birth: 13/05/1990

"Binnenkort nog eens een live-stream"

Net over de Nederlandse grens ligt Hulst. Een klein pittoresk dorpje, gekend door vele Vlamingen… Gekend om zijn terrasjes, vele typische kleine visgerechtjes, Vestrock en natuurlijk ook De Weidetulpjes. Dé tribute band van De Heideroosjes. Een viertal dat geboren is om de punk en punkrock met véél liefde te blijven promoten in een eerbetoon voor Nederlands meest geliefde punkrockband. Niets is hen te ver, files trotseren ze met graagte, om te doen wat ze graag doen, de sfeer in een perfecte setting gieten, en hun muzikale boodschap grandioos te verkondigen op hun eigen ongedwongen manier… Met als frontman: Tim Van Laere. We zetten een boompje op.

Dag Tim, altijd goedgezind en goedlachs. Dat ben je toch niet verloren in deze zware Corona-cultuurperiode?

Hallo Frontrow Crew! Ik hoop het niet haha. Uiteraard missen we veel sociale contacten en het spelen en bezoeken van shows is ook een enorm gemis, maar we zullen het er de komende tijd nog even mee moeten doen vrees ik. Gelukkig blijven digitale contacten altijd bestaan en kunnen we (in NL dan toch) steeds weer iets meer gaan doen, dus het gaat de goede kant uit! Ik denk dat we de herfst en winter nog wel even op deze manier uit moeten zitten maar hoop toch wel dat we er in 2021 weer tegenaan kunnen!

 

Een zomer zonder festivals, hoe heb je die verteerd, zowel privé als met de band?

Tja, eindelijk eens al die klusjes in en rondom het huis kunnen doen die al langer op de to-do lijst stonden, dat is dan wel weer lekker. Je moet het beste van de situatie maken denk ik! Met de band hebben we het ook op een lager pitje gehouden. We hebben in mei 1 live stream show gedaan, die overigens erg goed bekeken is, en we hebben een aantal keren gereperteerd en wat nummers in een akoestisch jasje gestoken. Dit zodat we toch ook wat 'Corona-proof' showtjes kunnen geven in een veel kleinere setting, waarbij iedereen ook op gepaste afstand van elkaar kan blijven. Dat is bij een volledige show toch wat lastiger te realiseren vrees ik! Hoewel dit ook wel bevalt voelt het natuurlijk niet als een volledige show, maar aangezien er dat de komende tijd toch niet in gaat zitten is dit wel een alternatief waar we nu toch wat plezier aan kunnen beleven. En wie weet doen we binnenkort nog eens een live stream showtje om toch een beetje de sfeer van een volledig optreden bij mensen thuis te kunnen brengen. Ook hebben we met een bevriende band, de Oskoed Slotters, een Heideroosjes nummer opgenomen op een oude 4-track recorder. Dit vooral omdat Roan van de Slotters het erg leuk vind om met oude apparatuur te worstelen en het beste van de gelimiteerde opties wil kunnen maken. Een bijzondere ervaring, maar toch enigszins goed gelukt. Je kan het resultaat vinden op onze Facebook  pagina en de Insta van de Oskoed Slotters!

De Weidetulpjes spelen doorgaans op festivals vrij vroeg op de avond, is dit een bewuste keuze, of zouden jullie niet iets later op de avond spelen?

Wij kiezen vaak zelf de tijd van de optredens niet, of het een bewuste keuze is van organisators durf ik niet te zeggen. Wellicht heeft het met de bekendheid van de Heideroosjes te maken? Zeker als we met meerdere tribute bands spelen waar vaak bv. Nirvana, Iron Maiden of Metallica bij zit is lijkt me het wel een logische volgorde dat wij iets vroeger spelen. Voor ons maakt het niet zo veel uit wanneer we spelen, als de aanwezigen en wij er plezier in beleven is het belangrijkste gelukt! Later op de avond spelen zou uiteraard ook leuk zijn maar er zijn zo veel toffe bands waar wij vaak het podium mee mogen delen die we die plekken ook gunnen. We spelen overigens ook wel eens als 'after party', maar dat is vaak dan weer zo laat gepland dat het merendeel van het publiek al naar huis is of het zich de volgende dag niet meer kan herinneren  ;-)

Is dit de muziek waar ieder bandlid het meeste van houdt?

Over het algemeen wel. Voor Jeroen (drummer) en mezelf is de muziek er vooral ingekomen tijdens het skateboarden denk ik. Als 14 jarigen waren we bijna dagelijks in het skatepark te vinden en daar is punk rock onlosmakelijk aan verbonden. Toen ondekten wij bands als NOFX, The Offspring, Lagwagon, Pennywise en uiteraard de Heideroosjes. Zeker voor mij stonden (staan) de Heideroosjes op nr. 1 van mijn favorietenlijst. Toen ze in 2012 stopten  vonden wij het zo zonde dat hun muziek in het live circuit verloren zou gaan dat we deze band zijn gestart, als ode aan (een van) de beste punk band(s) van Nederland. Niels en Davy (resp. gitarist en bassist) Zijn dan weer meer in de metal opgegroeid maar ook daar kwam uiteraard ook punk (rock) bij kijken. Toen ze beiden bij de band kwamen kenden ze de Heideroosjes niet zo enorm goed, maar zijn door het spelen in de band wel enorme fan geworden uiteraard! Uiteraard is punkrock niet het enige waar we naar luisteren. Jeroen kan ook genieten van verschillende elektronische muziekstijlen, Davy is enorm fan van The Stray Cats, Niels kan je altijd blij maken met een goede portie rauwe hardcore en Ik ben zelf nogal fan van (symfonische) power metal.

Jij bent wel een muzikant die bij verschillende bands speelt, valt dit allemaal nog te combineren? Ik neem aan dat dit niet altijd evident is, omdat er ook een Vlaamse band bijzit.

Zo lang ik mijn agenda goed bij hou is het goed te doen. Het scheelt dat 2 van de 3 bands uit dezelfde leden bestaan, dus dat is makkelijk in te plannen. Met Same Old Story (Belgische Pennywise tribute band) maken we altijd goede afspraken omtrent repetities in de weken voor de shows die we hebben staan. Bovendien vind ik het erg leuk om allemaal te doen dus kost het me niet zoveel moeite om het één en ander  te moeten combineren.

 

Het voordeel van aan de Belgische grens te wonen en zingend in een band die ook in het Nederlands zingt, is dat jullie over de landsgrenzen kunnen gaan… Ik neem aan dat vier goede vrienden dit volledig zien zitten, niet?

Uiteraard, ik denk dat wij jaarlijks minstens net zoveel shows in België spelen als in Nederland, soms zelfs meer! Aangezien we op de grens wonen is het voor ons eigenlijk ook normaal. Wij komen ons hele leven al regelmatig in België dus voelt het sowieso wel een beetje als onze tweede thuis denk ik. België heeft een hoop enorm leuke jeugdhuizen om te spelen, wat je in Nederland veel minder ziet. Het live circuit leeft in Belgie ook wel wat meer dan in Nederland. Wij worden altijd enorm gastvrij ontvangen en het publiek heeft het altijd duidelijk naar hun zin, wat de shows uiteraard nog veel leuker maakt!

Hoe hard sta jij te popelen om terug die podia terug op te gaan en er terug volle bak in te vliegen?

Enorm! Ik hoop dat we in 2021 alle shows die we in 2020 niet konden spelen 2x kunnen inhalen. De tijd zal het leren of dit door kan gaan, maar als we allemaal een beetje opletten en ons best doen om de opgelegde maatregelen te volgen denk ik dat het moet lukken. Uiteraard zullen shows volgend jaar dubbel zo veel bezocht moeten worden om de enorme klap die de hele cultuursector heeft moeten incasseren enigszins te kunnen opvangen, dus verwacht ik overal volle zalen en goede feestjes  ;-)

 

Zijn er nog zaken die je wil meegeven, die de je kwijt wil, nieuwtjes?

Let op jezelf, let op elkaar en zet nog even door… Volgend jaar maken we er (hopelijk) overal een dubbel zo hard feestje van!

Bedankt Tim.

“We might do another live stream”

Hulst is located just across the Dutch border. A small picturesque village, known by many Flemish people… Known for its terraces, many typical small fish dishes, Vestrock and of course De Weidetulpjes. The tribute band of De Heideroosjes. A foursome that was born to continue to promote punk and punk rock with a lot of love in a tribute to the Netherlands' most beloved punk rock band. Nothing is too far for them, they gladly defy traffic jams, to do what they love to do, to create a perfect setting for the atmosphere, and to proclaim their musical message in a grandiose way in their own casual way… With Tim Van Laere as frontman. We put up a tree.

Hi Tim, always good-natured and full of smiles. You haven't lost that in this tough Corona culture period, have you?

Hello Frontrow Crew! I hope not haha. Of course we miss a lot of social contacts and playing and visiting shows is also a huge loss, but I fear we will have to make do with it in the near future. Fortunately, digital contacts will always exist and we can (in NL anyway) always do something more, so things are going in the right direction! I think we will have to sit through the autumn and winter in this way for a while, but I still hope that we can do it again in 2021!

 

A summer without festivals, how did you digest them, both privately and with the band?

Well, finally being able to do all those chores in and around the house that have been on the to-do list for some time, that is nice. You have to make the best of the situation I guess! We have also kept things on the back burner with the band. We did 1 live stream show in May, which was very well watched by the way, and we rehearsed a number of times and put some songs in an acoustic jacket. This so that we can also give some 'Corona-proof' shows in a much smaller setting, where everyone can also stay at an appropriate distance from each other. That is a bit more difficult to realize with a full show, I fear! Although this is also pleasing, it doesn't feel like a full show, of course, but since that will not be included in the near future, this is an alternative that we can now enjoy some fun. And who knows, we might be doing another live stream show soon to bring a bit of the atmosphere of a full performance to people's homes. We also recorded a Heideroosjes song on an old 4-track recorder with a friendly band, the Oskoed Slotters. This is mainly because Roan van de Slotters really likes to wrestle with old equipment and wants to be able to make the best of the limited options. A special experience, but somewhat successful. You can find the result on our Facebook page and the Insta of the Oskoed Slotters!

De Weidetulpjes usually play at festivals quite early in the evening, is this a conscious choice, or would you not play a little later in the evening?

We often do not choose the time of the performances, I dare not say whether it is a conscious choice of organizers. Perhaps it has to do with the fame of the Heideroosjes? Especially when we play with several tribute bands that often include Nirvana, Iron Maiden or Metallica, it seems a logical order that we play a bit earlier. For us it does not matter so much when we play, if the people present and we enjoy it, the most important thing has succeeded! Playing later in the evening would of course also be fun, but there are so many great bands that we often get to share the stage with that we also give those places to. We also sometimes play as an 'after party', but that is often planned so late that most of the audience has already gone home or can not remember the next day  ;-)

Is this the music that every band member loves the most?

Generally yes. For Jeroen (drummer) and myself the music mainly came in during skateboarding I think. As 14 year olds we could be found in the skate park almost every day and punk rock is inextricably linked to that. Then we discovered bands like NOFX, The Offspring, Lagwagon, Pennywise and of course the Heideroosjes. Certainly for me, the Heideroosjes were (are) No. 1 on my favorites list. When they stopped in 2012, we thought it was such a shame that their music would be lost on the live circuit that we started this band, as an ode to (one of) the best punk band (s) in the Netherlands. Niels and Davy (guitarist and bassist respectively) grew up more in metal, but of course punk (rock) was also involved. When they both joined the band they did not know the Heideroosjes very well, but by playing in the band they did become a huge fan of course! Of course punk rock is not the only thing we listen to. Jeroen can also enjoy different electronic music styles, Davy is a huge fan of The Stray Cats, Niels can always make you happy with a good portion of raw hardcore and I am quite a fan of (symphonic) power metal myself.

 

You are a musician who plays with different bands, can you still combine all of this? I assume that this is not always easy, because there is also a Flemish band.

As long as I keep my schedule up to date, it is doable. It makes a difference that 2 of the 3 bands consist of the same members, so that is easy to plan. We always make good agreements with Same Old Story (Belgian Pennywise tribute band) about rehearsals in the weeks before the shows that we have. Moreover, I really enjoy doing it all, so it doesn't take me that much effort to have to combine a few things.

 

The advantage of living on the Belgian border and singing in a band that also sings in Dutch, is that you can go across the country… I assume that four good friends are totally into this, right?

Of course, I think that every year we play at least as many shows in Belgium as in the Netherlands, sometimes even more! Since we live on the border, it is actually normal for us. We have been coming to Belgium regularly all our lives so it feels a bit like our second home anyway, I think. Belgium has a lot of great youth centers to play, which you see much less in the Netherlands. The live circuit is also a bit more alive in Belgium than in the Netherlands. We are always received very hospitable and the audience is always clearly enjoying themselves, which of course makes the shows even more fun!

 

How eager are you to get back on those stages and get back into them?

Huge! I hope that in 2021 we can catch up twice on all the shows that we couldn't play in 2020. Time will tell if this can continue, but if we all pay attention and do our best to follow the imposed measures, I think it should work. Of course shows will have to be attended twice as much next year to be able to somewhat absorb the enormous blow that the entire cultural sector has had to take, so I expect full houses and good parties everywhere!

Are there any things you want to share, that you want to share, news?

Watch yourself, pay attention to each other and keep going… Next year we will (hopefully) make a party twice as loud!

Thanks Tim.

bottom of page