top of page

FRONTVIEWS - An interview with the frontman.

BAND: My Own Army

FRONTMAN: Herman De Kok

2007, twee onafscheidelijke vrienden beslissen om een bandje te beginnen en daarmee Rotterdam en regio te teisteren met hun muziek en ideeën… Een drummer wordt gezocht en gevonden, een bassist een ietsje later, en om alles nog iets meer op te luisteren wordt er ook een gepaste naam aan gegeven... My Own Army. Een charismatische zanger is geboren, eigen nummers worden goed ontvangen door de media en de streek, en bij uitbreiding geheel Nederland… Talentenjachten worden gewonnen, een EP komt uit, een full album volgt…OOR, Aardschok en 3voor12 is laaiend… Een nieuwe EP volgt… Één sound, één ziel, vier muzikanten… Alternatieve Indie Rock van de bovenste plank… En zo’n sound mag ook wel in Vlaanderen eens komen aanzetten… En met een nu wéér enigszins door de pandemie beïnvloedde nieuwe EP op zak… Met enige trots spreken we met de frontman: Herman De Kok.

Vooreerst gefeliciteerd met het nieuwe materiaal, "These Gentle Days". Hoe groot is de Lockdown-invloed daar ingesijpeld?

Bedankt, die invloed kun je groot noemen... zoals zo velen zaten we ineens thuis, bij ons resulteerde dit in meer persoonlijke creativiteit omdat we niet fysiek bij elkaar konden zijn. Tijdens het schrijf- en opname proces werden we minder beïnvloed door elkaar en is het mede daarom zo’n veelzijdig album geworden naar mijn mening.

 

We hebben hier niet te doen met een eendagsvlieg, maar met een doorwinterde band, met reeds tien jaar ervaring en meerdere albums in de broekzak… Wat is de insteek bij de sound die jullie produceren en is die veel veranderd sinds het begin?

Ja dat denk ik wel... daar waar de eerste 2 albums nog in detail ‘perfect’ moesten zijn, zijn we nu meer op zoek naar een eerlijke sound en denken we meer na over wat we willen vertellen met de song. Dit is iets wat we ons tijdens het schrijfproces vaak afvragen waarbij de kunst van het weglaten belangrijker is geworden in de loop van de jaren. Teksten zijn een steeds belangrijker wordend onderdeel en krijgen nu meer ruimte.

Jullie timmeren rustig aan de weg en houden de voeten op de grond, dat zal wel met de leeftijd en ervaring te maken hebben… Heeft iedereen evenveel inspraak in de richting die jullie kiezen?

Oh ja, we zijn echt 4 kapiteins op 1 schip, dit maakt dat we niet altijd even snel werken maar het eindproduct is dan ook echt van de band en niet meer van de persoon die de basis van de song heeft bedacht en geschreven. Verder zijn we alle 4 inmiddels getrouwd en hebben we kinderen. Privé, zakelijk en muzikant zijn dienen dus in harmonie te zijn.

 

Jij bent niet alleen een frontman van een band, maar ook een singer-songwriter… Ondertussen is er ook een solo-album… Sinds dit voorjaar ligt er eentje in de rekken… Vertel…

Een solo album opnemen is iets wat ik al jaren wilde maar er nooit van kwam. Ik schrijf veel maar niet alles is bruikbaar voor My Own Army. Sinds enkele jaren ben ik ook steeds meer solo gaan optreden en ik merkte dat het publiek hier goed op reageerde en het jammer vond dat dit materiaal niet te koop was. In oktober 2019 had ik 2 maanden de tijd en heb ik geïnvesteerd in een portable studio, een paar goede mics en wat instrumenten en ben me volledig gaan richten op de kunst van recording. Ik vond het belangrijk om alles zelf te doen en heb gaandeweg veel geleerd. Het is een zeer kwetsbaar en persoonlijk album geworden waar ik erg trots op ben. Ik heb de songs bewust  klein gehouden en breekbaar wat vaak het tegenovergestelde is van de songs van My Own Army. "Interview part 1" heb ik hem genoemd gezien ik de solo songs ook zo zie: als een interview over mijn leven en gedachten. "Part 2" is in de maak en die hoop ik begin 2021 uit te brengen.

Deze periode zal wel voor iedereen zwaar zijn geweest, maar jullie hebben daar gebruik van gemaakt om iets nieuws te creëren… En dit allemaal met afstand van elkaar? Bracht dit soms positieve en negatieve punten van elkaar naar boven?

We mogen niet klagen, we zijn allen gezond en hebben onze muziek als afleiding gebruikt om er toch nog iets positiefs van te maken. Maar inderdaad individueel, en minder met elkaar in de oefenruimte. Wel denk ik dat dat goed is geweest voor onze creativiteit. En lang leve WeTransfer, zodat we elkaar ideeën konden sturen waar de ander aan kon verder werken. Ferry, onze bassist,  was nét voor de tweede keer vader geworden en kon de tijd wel gebruiken, haakte iets later in maar heeft geweldige baspartijen neergelegd en een groot aandeel gehad in het mixen. Onze drummer Sven heeft zich volledige op de kunst van sampling en soundscapes gestort die nu een mooie basis zijn van deze EP. Hij heeft alles ge-edit en gemixt met Ferry. Ik legde de laatste hand aan mijn solo album. Enkel positieve vibes!

 

Wat zijn in het verleden de hoogtepunten van deze muzikale reis en waar hoop je nog dat dit u solo, en met de band, nog brengt?

Alle albums zijn hoogtepunten maar live spelen is voor mij nog altijd de kers op de taart. Ik denk dan aan grote festivals en support gigs voor bands als Grand Avenue en  Green Lizard. De droom is nog altijd Paradiso in Amsterdam, als we daar ooit mogen staan... Verder nog veel meer materiaal uitbrengen, want we hebben nog zo veel te vertellen!  De band zit nog vol energie en we zijn nu hard bezig met de voorbereidingen voor het opnemen van een nieuwe plaat. We hebben geen deadline, we gaan in november de drums opnemen en daarna rustig verder werken. Tijd is onze beste vriend!

My Own Army zal volgend jaar, of als alle miserie achter de rug is, enkele Nederlandse shows spelen als support voor Bleach Nirvana Tribute… Een steengoede match lijkt me dit… Misschien een opstapje naar meer Vlaamse shows, in samenwerking met Frontrow Events & Bookings?

Graag! We keken erg uit naar deze optredens dit jaar en zijn blij dat ze opnieuw gepland staan in 2021. We kijken ook erg uit naar de optredens van Bleach, Nirvana zit onder de huid van elke rockmuzikant of je nu wilt of niet. Ikzelf zit ook nog in een Pearl Jam cover band en ik weet hoeveel de grungemuziek uit de jaren '90 het publiek nog aanspreekt! We kunnen niet wachten om de fans van Bleach alvast op te warmen. We zouden graag België veroveren, ik denk wel eens dat België een beter land is voor onze muziek, er komt zoveel goede muziek vandaan. Ik ben zelf grote fan van Wallace Vanborn maar ook Triggerfinger, dEUS en Millionaire domineren mijn platenkast.

 

Het lijkt nog een zware winter te worden aangaande de culturele activiteiten… Wordt er eventueel aan een online-streamconcert gedacht om het nieuwe album te promoten? Lijkt me nu een ideale manier om iedere mogelijk geïnteresseerde persoon uit te nodigen en kennis te laten maken…

Goed idee! Om eerlijk te zijn hebben we hier nog niet over nagedacht en het zou prima kunnen met onze laatste release "These Gentle Days". Wél zou ik het dan professioneel willen aanpakken en niet vanuit een huiskamer met een telefoon gestreamed. Kost veel tijd en geld en we zijn nu al weer zo druk bezig met onze volgende plaat…

 

En dan als het terug kan, een BeNe-tournee?

Graag! Wat we zouden kunnen doen is in België de support doen voor een Belgische band en in Nederland andersom? Als een soort introductie van beide bands... 

Hoe zal je deze onuitgegeven winter doorbrengen Herman? Het zal alleszins géén worden zoals we gewoon zijn…

Nee, ik denk niet dat we met z’n allen beseffen dat dit over 100 jaar nog besproken gaat worden. Het is ook wel weer knap hoe de mens zich kan aanpassen. Ik woon gelukkig vrij en landelijk, de natuur is dichtbij en mijn muziek is 24/7 aanwezig, zo zal ik de winter door moeten komen. Veel schrijven en spelen en hopen dat we zo snel mogelijk weer mogen knallen op de podia, niet in de laatste plaats voor mensen die echt inkomensafhankelijk zijn van de muziek zowel voor als achter de schermen.

 

Bedankt Herman. Zorg goed voor uzelf en voor uw dierbaren en hou de omgeving van Rotterdam safe!!!

Dat gaan we zeker doen. Ik wil jou namens de band bedanken voor alle inzet en energie die je tot zover in My Own Army hebt gestoken, dit waarderen we zeer!

2007, two inseparable friends decide to start a band and thereby ravage Rotterdam and the region with their music and ideas ... A drummer is sought and found, a bass player a little later, and to level it up a bit more, there is also a appropriate name given ... My Own Army. A charismatic singer is born, own songs are well received by the media and the region, and by extension the whole of the Netherlands ... Talent shows are won, an EP is released, a full album is to follow… OOR, Aardschok and 3voor12 are blazing… A new EP follows … One sound, one soul, four musicians… Top-shelf Alternative Indie Rock… And a sound like that may also come up in Flanders… And with a new EP in the pocket, which is now somewhat influenced by the pandemic… With some pride we speak with the front man: Herman De Kok.

First of all, congratulations on the new album. How big has the Lockdown influence seeped into that?

Thank you, you can call that influence great ... like so many people we suddenly sat at home, with us this resulted in more personal creativity because we could not be together physically. During the writing and recording process we were less influenced by each other and that is why it has become such a versatile album in my opinion.

We are not dealing here with a just starting band, but with a seasoned band, with ten years of experience and several albums in the pocket… What is the approach to the sound you produce and has it changed a lot since the beginning?

Yes, I think so ... where the first 2 albums still had to be "perfect" in detail, we are now more looking for an honest sound and we think more about what we want to say with the song. This is something we often ask ourselves during the writing process where the art of omission has become more important over the years. Texts are an increasingly important part and are now given more space.

You are slowly working on the road and keep your feet on the ground, that will have to do with age and experience… Does everyone have the same say in the direction you choose?

Oh yes, we are really 4 captains on 1 ship, this means that we do not always work quickly, but the end product is really from the band and no longer from the person who invented and wrote the basis of the song. Furthermore, all 4 of us are now married and have children. Being private, business and musician must therefore be in harmony.

You are not only a front man of a band, but also a singer-songwriter ... In the meantime there is also a solo album ... Since this spring, one is on the shelves ... Tell ...

Recording a solo album is something I've wanted for years but never got around to. I write a lot, but not everything can be used for My Own Army. Since a few years I have also started performing solo more and more and I noticed that the audience reacted well to this and thought it a pity that this material was not for sale. In October 2019 I had 2 months and I invested in a portable studio, a few good mics and some instruments and I fully focused on the art of recording. I thought it was important to do everything myself and learned a lot along the way. It has become a very fragile and personal album that I am very proud of. I deliberately kept the songs small and fragile, which is often the opposite of the songs from My Own Army. I called him "Interview Part 1" because I see the solo songs like that: as an interview about my life and thoughts. "Part 2" is in the making and I hope to release it in early 2021.

This period must have been tough for everyone, but you took advantage of it to create something new… And all this at a distance from each other? Did this sometimes bring up positive and negative points of each other?

We can't complain, we are all healthy and have used our music as a distraction to make something positive out of it. But indeed individually and less with each other in the rehearsal room. I do think that has been good for our creativity. And long live WeTransfer, so that we could send each other ideas that the other could work on further. Ferry, our bass player, had just become a father for the second time and could use the time, hooked up a little later but has put down great bass parts and had a large share in the mixing. Our drummer Sven has fully devoted himself to the art of sampling and soundscapes, which now form a nice basis for this EP. He edited and mixed everything with Ferry. I put the finishing touches to my solo album. Only positive vibes!

What have been the highlights of this musical journey in the past and where do you still hope that this will bring you personally, and the band?

All albums are highlights but playing live is still the icing on the cake for me. I am thinking of major festivals and support gigs for bands like Grand Avenue and Green Lizard. The dream is still Paradiso in Amsterdam, if we are ever allowed to be there ... Also release a lot more material, we have so much to tell! The band is full of energy and we are now hard at work preparing to record a new record. We don't have a deadline, we're going to record the drums in November and then continue working quietly. Time is on our side!

Next year, or when all the misery is over, My Own Army will play some Dutch shows as support for Bleach Nirvana Tribute… This seems like a great match… Maybe a stepping stone to more Flemish shows, in collaboration with Frontrow Events & Bookings?

Gladly! We were really looking forward to these gigs this year and are happy to have them rescheduled for 2021. We also really look forward to seeing Bleach gigs, Nirvana is under the skin of every rock musician whether you like it or not. I myself am also in a Pearl Jam cover band and I know how much the grunge music era from the 90's still appeals to the audience! We can't wait to warm up the fans of Bleach. We would like to conquer Belgium, I sometimes think that Belgium is a better country for our music, so much good music comes from. I myself am a big fan of Wallace Vanborn, but Triggerfinger, dEUS and Millionaire also dominate my record collection.

It seems to be a tough winter with regard to the cultural activities… Are there any plans for an online streaming concert to promote the new album? Now seems like an ideal way to invite and introduce every possible interested person ...

Good idea to be honest we haven't thought about this yet and it could be fine with our latest release "These Gentle Days". I would like to approach it professionally and not streamed from a living room with a telephone. Takes a lot of time and money and we are already so busy with our next album ...

And then if it can go back, a BeNe tour?

We would love to! What we could do is support a Belgian band in Belgium and vice versa in The Netherlands? Like an introduction to both bands...

How will you spend this unpublished winter Herman? It will certainly not be the way we are used to ...

No, I don't think we all realize that this will be discussed in 100 years. It is also clever how people can adapt. Fortunately I live free and rural, nature is close by and my music is available 24/7, so I will have to get through the winter. A lot of writing and playing and hope that we can hit the stages again as soon as possible, not least for people who are really income-dependent from the music both in front and behind the scenes.

Thanks Herman. Take good care of yourself and your loved ones and keep the Rotterdam area safe !!!

We will certainly do that. I would like to thank you on behalf of the band for all the effort and energy you have put into My Own Army so far, we really appreciate this!

Interviews door Tommy De Smet, Frontrow Events & Bookings

bottom of page